Method and apparatus for preventing nitrogen interference in pyro-electrochemical methods

   
   

Methods and apparatus are described for preventing nitrogen interference in the detection of a substance. In particular, it relates to new methods and apparatus for preventing interference due to nitrogen in pyro-electrochemical methods for measuring substances, for example sulfur content, contained within liquids such as petroleum products and beverages. One preferred apparatus and method comprises a catalytic converter or thermal converter to selectively remove the nitrogen-containing interferant, for example NO.sub.2, in the pyrolyzed gas stream to NO without affecting the sulfur content. A second preferred apparatus and method comprises a chemical scrubber to selectively remove the nitrogen-containing interferant from the gas stream without affecting the sulfur content.

De methodes en de apparaten worden beschreven voor het verhinderen van stikstofinterferentie in de opsporing van een substantie. In het bijzonder heeft het op nieuwe methodes en apparaten om interferentie te verhinderen toe te schrijven aan stikstof in pyro-elektrochemische methodes om substanties betrekking te meten, bijvoorbeeld zwavelinhoud, bevat binnen vloeistoffen zoals aardolieproducten en dranken. Één aangewezen apparaat en methode bestaan uit een katalytische convertor of uit thermische convertor om stikstofhoudende interferant selectief te verwijderen, bijvoorbeeld NO.sub.2, in gasstroom aan nr pyrolyzed zonder de zwavelinhoud te beïnvloeden. Tweede verkoos apparaten en de methode bestaat uit een chemische gaszuiveraar om stikstofhoudende interferant uit de gasstroom selectief te verwijderen zonder de zwavelinhoud te beïnvloeden.

 
Web www.patentalert.com

< Method, system, and computer program product for determining properties of combinatorial library products from features of library building blocks

< Glass powders, methods for producing glass powders and devices fabricated from same

> Single mask via method and device

> Lightweight and porous construction materials containing rubber

~ 00169