System and method for energy usage curtailment

   
   

A system and method are disclosed for performing energy usage management within a network. The system may include an energy management system, such as a thermostat device, that may be associated with an energy consuming entity, such as a residence. A server may be remotely located from the energy consuming entity and may perform one or more energy curtailment management operations within the network. The server may be in communication with the energy management system over the network. One or more software applications may be stored thereon for remotely controlling the energy management system in accordance with a particular energy curtailment management operation. Additionally, a database may be associated with the server for storing curtailment event information relating to the network. A signal may be transmitted by the server to the thermostat device to alter an offset temperature setting of the thermostat device thereby remotely controlling the operation of the thermostat device. The thermostat device may also include a networking software application for enabling the remote monitoring and controlling of the thermostat device.

Een systeem en een methode worden onthuld voor het uitvoeren van het beheer van het energiegebruik binnen een netwerk. Het systeem kan een systeem van het energiebeheer, zoals een thermostaatapparaat omvatten, dat met een energie verbruikende entiteit, zoals een woonplaats kan worden geassocieerd. Een server kan ver van de energie verbruikende entiteit worden gevestigd en kan één of meerdere het beheershandelingen van de energiebeperking binnen het netwerk uitvoeren. De server kan in communicatie met het systeem van het energiebeheer over het netwerk zijn. Één of meerdere softwaretoepassingen kunnen daarop worden opgeslagen voor ver het controleren van het systeem van het energiebeheer overeenkomstig een bepaalde het beheersverrichting van de energiebeperking. Bovendien, kan een gegevensbestand met de server worden geassocieerd voor het opslaan van de informatie van de beperkingsgebeurtenis met betrekking tot het netwerk. Een signaal kan door de server aan het thermostaatapparaat worden overgebracht om compensatietemperatuur het plaatsen van het thermostaatapparaat te veranderen daardoor ver controlerend de verrichting van het thermostaatapparaat. Het thermostaatapparaat kan een toepassing ook omvatten van de voorzien van een netwerksoftware voor het toelaten van het verre toezicht en het beheersen op het thermostaatapparaat.

 
Web www.patentalert.com

< Handle and lock

< Fenestration sealed frame, insulating glazing panels

> Image forming apparatus with reduced variation of rotation speed of image carrier

> Vibratory motors and methods of making and using same

~ 00169