Method of providing dynamic regionally relevant data to a mobile environment

   
   

A dynamic method of delivering regionally relevant information to a plurality of geographically disperse and mobile environments, such as, for example, motor vehicles, allows passengers to immediately access regionally relevant information, such as weather, traffic, points of interest, restaurants, advertisements for local establishments, etc., without incurring expensive air-time from connecting through cellular infrastructure. The invention utilizes a filtering process referred to herein as dynamic geo filter/fencing (DGFF). This involves a receiver element in a mobile environment, such as a motor vehicle, taking a geo-code reading (e.g., latitude and longitude readings obtained from a GPS satellite via a GPS receiver) for identifying the location of the vehicle, then logically drawing a fence around that location reading, for example two miles square. At a separate location (e.g., a satellite uplink facility) regionally relevant data is tagged with the geo-code of the region to which the data is relevant, then broadcast (e.g., over a satellite link) to a wide footprint. The aforementioned receiver element receives the geo-coded regionally relevant information and filters it using the aforementioned logical fence according to the aforementioned DGFF process. Thus, received information bearing a geo-code within the logical fence is kept and processed, while information bearing a geo-code falling outside of the logical fence is not kept and processed. The inventive methodology is dynamic in that the fence automatically moves as the mobile environment moves, thereby automatically changing the nature and content of the information that is allowed to pass through the DGFF filter.

Een dynamische methode om relevante informatie aan een meerderheid van geografisch regionaal te leveren verspreidt en de mobiele milieu's, zoals bijvoorbeeld, motorvoertuigen, staat passagiers toe om tot relevante informatie, zoals weer, verkeer, aandachtspunten, restaurants, reclame voor lokale ondernemingen, enz., zonder dure lucht-tijd van het verbinden regionaal onmiddellijk toegang te hebben door cellulaire infrastructuur op te lopen. De uitvinding gebruikt een het filtreren proces dat naar hierin als dynamische geofilter/het schermen (DGFF) wordt verwezen. Dit impliceert een ontvangerselement in een mobiel milieu, zoals een motorvoertuig, dat een geo-code lezing (b.v. neemt, breedte en lengtelezingen die uit een GPS satelliet via een GPS ontvanger worden verkregen) voor het identificeren van de plaats van het voertuig, toen logisch gezien trekkend een omheining rond die plaatslezing, bijvoorbeeld twee mijlen vierkants. Bij een afzonderlijke plaats (b.v., een satellietopstraalverbindingsfaciliteit) regionaal wordt het relevante gegeven ge√ętiketteerd met de geo-code van het gebied voor wie de gegevens, dan uitzending (b.v., over een satellietverbinding) aan een brede voetafdruk relevant zijn. Het voornoemde ontvangerselement ontvangt regionaal de geo-coded relevante informatie en de filters het gebruikend de voornoemde logische omheining volgens het voornoemde proces DGFF. Aldus, wordt de ontvangen informatie die een geo-code draagt binnen de logische omheining gehouden en verwerkt, terwijl de informatie die een geo-code draagt die buiten de logische omheining valt niet wordt gehouden en verwerkt. De vindingrijke methodologie is zich dynamisch in die zin dat de omheining automatisch als mobiele milieubewegingen beweegt, daardoor automatisch het veranderen van de aard en de inhoud van de informatie die om door de filter wordt toegestaan over te gaan DGFF.

 
Web www.patentalert.com

< Vehicle stability enhancement control and method

< Vehicle information system

> Method and system for communicating vehicle location information

> Vehicle tracking telematics system

~ 00129