A method of removing water from wet organoborane by dissolving the wet organoborane in an organic solvent in which water is incompletely soluble, decanting any insoluble water, and distilling the organic phase to remove water which may be contained therein.

Een methode om water te verwijderen uit natte organoborane door het oplossen van natte organoborane in een organisch oplosmiddel waarin het water onvolledig oplosbaar is, om het even welk onoplosbaar water over te hevelen, en de organische fase te distilleren om water te verwijderen dat kan daarin worden bevat.

 
Web www.patentalert.com

< (none)

< Terephthalic acid producing proteobacteria

> Bus patcher

> (none)

~ 00046