Digital image coding/decoding apparatus using watermarking, and methods thereof are provided. The digital image coding apparatus includes a first discrete wavelet transform portion for receiving a host image to be transmitted and performing discrete wavelet transform thereon, thereby outputting M.times.M discrete wavelet coefficients where M is a predetermined positive integer, an original signature image storage portion for storing an image suitable to an analysis of variance (ANOVA) technique as an original signature image, a second discrete wavelet transform portion for receiving the original signature image and performing discrete wavelet transform thereon to obtain N.times.N wavelet coefficients, N being another predetermined integer smaller than M, and a coefficient replacement/combination portion for replacing and combining N.times.N location data with N.times.N wavelet coefficients selected among M.times.M wavelet coefficients in accordance with a predetermined rule to then output the N.times.N location data and replaced M.times.M wavelet coefficients. A small amount of the image samples are transmitted in confidence as a signature image using watermarking, without affecting the original images. Then, during decoding, an ANOVA technique is applied to the restored signature image and the original signature image, thereby accurately predicting the quality of the host image.

De digitale beeld codage/het decoderen apparaten die watermerken gebruiken, worden en methodes daarvan verstrekt. Het digitale apparaat van de beeldcodage omvat een eerste afzonderlijk wavelet transformatiegedeelte voor het ontvangen van een over te brengen gastheerbeeld en het uitvoeren van afzonderlijke wavelet transformatie daarop, daardoor outputting afzonderlijke wavelet M.times.M coëfficiënten waar M een vooraf bepaald positief geheel is, een origineel de opslaggedeelte van het handtekeningsbeeld voor het opslaan van een beeld geschikt aan een analyse van verschil (ANOVA) techniek als origineel handtekeningsbeeld, een tweede afzonderlijk wavelet transformatiegedeelte voor het ontvangen van het originele handtekeningsbeeld en daarop het uitvoeren van afzonderlijke wavelet transformatie om wavelet N.times.N coëfficiënten te verkrijgen, N een ander vooraf bepaald geheel kleiner dan M, en een van de coëfficiëntenvervanging/combinatie gedeelte die voor het vervangen van en het combineren van N.times.N- plaatsgegevens met wavelet N.times.N coëfficiënten zijn die onder M.times.M worden geselecteerd regel aan toen output de N.times.N- plaatsgegevens en de vervangen wavelet M.times.M coëfficiënten. Een kleine hoeveelheid beeldsteekproeven wordt overgebracht vertrouwelijk als handtekeningsbeeld gebruikend watermerken, zonder de originele beelden te beïnvloeden. Dan, tijdens het decoderen, wordt een techniek ANOVA toegepast op het herstelde handtekeningsbeeld en het originele handtekeningsbeeld, daardoor nauwkeurig voorspellend de kwaliteit van het gastheerbeeld.

 
Web www.patentalert.com

< (none)

< Paper processing system

> Digital watermark insertion system and digital watermark characteristic table creating device

> (none)

~ 00038