There is provided an electrode structure comprising a current collector sheet and first and second layers of electrode material. Together, the layers improve catalyst utilization and water management.

Er verstrekt een elektrodenstructuur wordt bestaand uit een huidige collectorblad en eerst en uit tweede lagen van elektrodenmateriaal. Samen, verbeteren de lagen katalysatorgebruik en waterbeheersing.

 
Web www.patentalert.com

< (none)

< Breath-activated metered-dose inhaler

> Game of chance using six dice

> (none)

~ 00013